Winners Gallery

Back to Search
Innovation
Red Tail
 • Bronze
 • Single Entry
 • TAIWAN
 • Zero One Film and Funique VR
 • Kaohsiung Film Archive, PTS Taiwan, and Zero One Film
Craft: Films/Productions Innovation
 • Meng-Yin YANG, Pei-Hua YU, Pu-Yuan CHENG - Executive Producer
 • Shuping LEE - Co-Executive Producer
 • Fish WANG - Original Story & Director
 • Yi-Ching CHEN - Producer
 • Ming-Yuan CHUAN - VR Supervisor
 • Tzu-Ying HUNG, Fish WANG - Script Writer
 • XXL, Made in Balcony - Animation
 • Summer LEI - Original Music
 • Bob LIU (Narrator), Bamboo CHEN (Gentleman) - Voice Over
 • Yi-Han WU (Boy), Pi-Wen LEI (Others) - Voice Over